Ráiteas Príobháideachais agus Polasaí Slándála

Príobháideachas Suímh Ghréasáin agus Cosaint Sonraí

Tá Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann tiomanta i dtaca le do chuid príobháideachais a chosaint agus meas a léiriú uirthi. Sa Ráiteas Príobháideachais seo, cuirtear eolas in iúl duit i ndáil leis na cearta atá agat ó thaobh an phríobháideachais de, agus leagtar amach cad é mar a dhéanaimid do chuid sonraí pearsanta a bhaineann le d’idirghníomhaíochtaí linn a bhailiú, a úsáid agus a phróiseáil. Ba chóir an Ráiteas Príobháideachais seo a léamh in éineacht lenár bPolasaí maidir le Fianáin.

Personal data supplied to the Intellectual Property Office of Ireland pursuant to the Patents Act 1992 and 2009, the Trade Marks Act, 1996, the Industrial Designs Act, 2001, the Copyright and Related Rights Act, 2000 and any other Acts, Rules or Regulations for which the Controller of Intellectual Property has statutory responsibility (e.g. name and address of applicants, their legal representatives and address for service in respect of an application for, or registration of, intellectual property rights or the maintenance of those rights), falls outside the scope of the Data Protection Acts 1988-2018, if the data are "personal data consisting of information that the person keeping the data is required by law to make available to the public". The Intellectual Property Office of Ireland makes data available to the public via the Intellectual Property Office of Ireland Registers and search systems and publications in the Office’s Official Journal. These data fall outside the terms of this Privacy Statement.

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2018, tá freagracht dhlíthiúil ar Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann, mar Rialaitheoir Sonraí, i leith na nithe seo a leanas:

 • Obtain and process personal data lawfully, fairly and in a transparent manner;
 • Keep it only for one or more specified and explicit lawful purposes;
 • Process it only in ways compatible with the purpose of which it was given initially;
 • Keep data accurate, relevant and not excessive;
 • Retain it no longer than is necessary for the specified purpose or purposes;
 • Keep personal data safe and secure.

Déanann RGCS an dlí maidir le cosaint sonraí a athrú go suntasach san Eoraip cionn is go ndéantar cearta daoine aonair a láidriú agus cuirtear leis na hoibleagáidí atá ag eagraíochtaí. Tá a Ráiteas Príobháideachais uasdátaithe ag Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann chun faisnéis mhionsonraithe a thabhairt duit faoi cad é mar a phléimid leis na “sonraí pearsanta” a fhaighimid agus, go háirithe, i ndáil leis na nithe seo a leanas:

 • The type of personal data the Intellectual Property Office of Ireland collects as a result of its relationship with its applicants and customers through their communications with the Office and through their use of the Office’s website, mobile applications and online services
 • How we obtain and process personal data
 • How we use personal data
 • Disclosure or transfer of personal data
 • Data Retention/Storage
 • Our legal basis for collecting, processing and using personal data
 • Your rights under the GDPR
 • How we comply with Data Protection rules. 

Na sonraí a bhailímid fút

Tá bunús dlí ag Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann le do chuid sonraí pearsanta a bhailiú. Ní foláir do na sonraí pearsanta go léir a bhailíonn agus a phróiseálann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann oibleagáidí reachtúla a shásamh a leagtar amach sna hAchtanna agus Rialacha éagsúla faoina mbíonn an Oifig ag feidhmiú agus i gcomhréir le dlíthe cosanta sonraí na hÉireann agus AE.

Áirítear leis na sonraí pearsanta a bhailíonn agus a choimeádann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann faisnéis atá de dhíth le thú a aithint, do mhionsonraí teagmhála agus faisnéis i ndáil le haon chumarsáid a bhféadfaí a bheith agat leis an Oifig i dtaca le cúrsaí maoine intleachtúla a bhfuil feidhmeanna agus freagracht reachtúil ar an Rialaitheoir ina leith faoi na hAchtanna agus Rialacha éagsúla.

D’fhéadfaimis sonraí pearsanta a bhailiú uait fosta nuair a bhaineann tú úsáid as ár suíomh gréasáin nó nuair a ghlacann tú páirt i suirbhé atá á fheidhmiú ag an Oifig, nó nuair a dhéanann tú teagmháil linn. Go sonrach, d’fhéadfaimis na catagóirí faisnéise seo a leanas a bhailiú ar féidir sonraí pearsanta a bheith iontu:

 • Name, home address, e-mail address, telephone number, and credit/debit card or other payment details;
 • Intellectual Property (IP) information relating to applications, grants and registrations of IP rights which is recorded, published and stored on our registers and databases;
 • Information about your use of the Intellectual Property Office of Ireland's website and online services;
 • The communications you exchange with the Intellectual Property Office of Ireland or direct to us via letters, emails, fee payment services, calls, and social media.

Maidir le haon fhaisnéis phearsanta a thugtar d’Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann nuair a dhéantar foirm iarratais a chomhlánú nó a thugtar i bhformáid eile le haghaidh ceann ar bith de na seirbhísí a dhéanann an Oifig a chur ar fáil nó a riar, ní úsáidfidh an Oifig an fhaisnéis sin ach chun na críche nó chun na gcríoch dá dtugtar í.

Mar a dhéanann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí a fháil agus a phróiseáil

Gheobhaidh Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta uait go díreach mar thoradh ar an úsáid a bhaineann tú as seirbhísí na hOifige agus an chumarsáid a dhéanann tú linn. Ó am go chéile, faigheann an Oifig sonraí pearsanta ó oifigí maoine intleachtúla eile fosta. Déanann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta a phróiseáil d’fhonn a chur ar a cumas soláthar seirbhísí a bhainistiú faoi mar a bhaineann siad le hiarratais ar chearta maoine intleachtúla, chomh maith leis na cearta sin a dheonú, a chlárú agus a choimeád, agus foilsiú sonraí na gceart sin inár mbunachair sonraí agus cláir phoiblí, agus san Irisleabhar Oifigiúil.

 • How the Intellectual Property Office of Ireland uses personal data
 • Personal data may be used for the following purposes:
 • Providing services in relation to the application, grant and registration of IP Rights.
 • Contacting individuals by way of issuing reminders in relation to the maintenance of IP Rights.
 • Communications in relation to our services and any changes to these services.

Fíorú/Scagadh cárta creidmheasa nó cárta íocaíochta eile. Ní choinnímid uimhreacha cárta creidmheasa ná dochair. Baineann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann úsáid as faisnéis íocaíochta amhail ainmneacha agus seoltaí íocóirí d’fhonn tuairiscí táillí a choimeád agus chun críocha cuntasaíochta agus iniúchóireachta agus chun aon earráidí nó gníomhaíochtaí calaoiseacha a bhrath agus/nó a chosc.

Críocha riaracháin nó dlíthiúla, e.g. anailís staitistiúil, tástáil, cothabháil agus forbairt córas, suirbhéanna custaiméara/úsáideora, nó chun plé le freagraí ar fhógraí, díospóidí agus éilimh.

Slándáil, sláinte, riarachán, cosc ar an gcoireacht, brath coireanna Féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a chomhroinnt le húdaráis eile rialtais nó comhlachtaí forfheidhmithe d’fhonn ceanglais dlí a chomhlíonadh.

Cé dar féidir le hOifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta a aistriú nó a nochtadh

Ní dhéanfaidh Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta a chomhroinnt le tríú páirtithe ach nuair a bhíonn gá leis sin chun críocha dlisteanacha gnó, críocha dlí agus rialála, agus chun críocha comhlíonta (e.g. chun ceanglais shainordaitheacha tuairiscithe i gcomhaontuithe agus conarthaí idirnáisiúnta a shásamh)

Áirítear ar shamplaí de na tríú páirtithe sin:

 • Other national or international intellectual property offices.
 • Statutory, regulatory and law enforcement authorities as required by law.
 • Trusted third parties who perform services for the Office, including ICT service providers, payment service providers and security providers.
 • Credit and debit card companies which facilitate payments to the Intellectual Property Office of Ireland, and anti-fraud screening, which may need information about methods of payment to process payment or ensure the security of payment transaction.

Má bhíonn tríú páirtithe mar sin ag feidhmiú go hidirnáisiúnta, déanfaidh Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann iarracht chun deimhin a dhéanamh de go ndéanfar aon aistriú sonraí pearsanta laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, nó lasmuigh de, i gcomhréir le haon chomhaontuithe agus conarthaí idirnáisiúnta is infheidhme agus leis an dlí is infheidhme maidir le cosaint sonraí.

Le forálacha reachtúla, ceadaítear d’Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann cóipeanna dá bunachar sonraí trádmharcanna a chur ar fáil faoi cheadúnas, agus féadfaidh go mbeidh sonraí pearsanta sa bhunachar sonraí sin a chuir iarratasóirí isteach chuig Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann chun trádmharcanna a chlárú agus le haghaidh trádmharcanna cláraithe. Ní chuimsítear sa bhunachar sonraí ceadúnaithe ach sonraí a bhfuil oibleagáid dlí orainn iad a fhoilsiú.

Féadfaidh Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann faisnéis a chur ar fáil ina mbeidh sonraí pearsanta faoi na Re-use of Public Sector Information Regulations 2005 (SI 279 of 2005).

Cá fhad a choinníonn Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta

Ní choinneoidh Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta níos faide ná mar is gá chun na críche ar ina leith a bhfuarthas nó ar tíolacadh ia, agus má iarrtar, de réir mar a iarrtar, chun críocha reachtúla, dlí, rialála, agus chun críocha dlisteanacha gnó agus oibriúcháin.

An bunús dlí faoina ndéanann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid


Déanann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil chun feidhmeanna reachtúla an Rialaitheora a chomhlíonadh agus chun na hoibleagáidí reachtúla a leagtar amach sna hAchtanna agus Rialacha éagsúla faoina bhfeidhmíonn Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann a fheidhmiú agus a chomhlíonadh.

Déanann an Oifig sonraí pearsanta a phróiseáil chomh maith ionas go mbeidh ar a cumas feidhmiú mar Oifig Maoine Intleachtúla náisiúnta an Stáit agus d’fhonn gnó a dhéanamh ar bhealach freagrach agus dleathach i gcomhréir leis na hAchtanna agus Rialacha thuas agus leis na Conarthaí Idirnáisiúnta éagsúla ar páirtí iontu an Stát.

Áirítear ar ghníomhaíochta a dhéantar ar an mbunús sin:

 • Processing personal data in order to be able to provide our various services involving applications for IP rights as well as recording and publishing the granting, registration and maintenance of those rights.
 • Processing fee payments in relation to those rights.
 • Processing applications for KDB certificates.
 • Processing applications for the registration of licenses, assignments, mergers and other security interests.
 • The regulation of patent and trade mark agents and the maintaining of registers of patent and trade mark agents.
 • The regulation of copyright licensing bodies.
 • Holding of hearings and adjudication of disputes in accordance with the relevant provisions set out in the Acts and Rules.

Ní dhéanann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann sonraí pearsanta a nochtadh, a roinnt ná a fhoilsiú a cheanglaítear uirthi de réir reachta iad a choinneáil faoi rún.

Cearta cosanta sonraí faoi RGCS

Tá na cearta atá ag daoine aonair (nó “ábhair sonraí”) faoin Rialacháin Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) ar aon dul leis na cearta sin a cuireadh ar bun faoin gcóras maidir le cosaint sonraí a bhí ann roimhe, ach tá athruithe áirithe curtha i bhfeidhm.

Mar “ábhar sonraí” tá na cearta seo a leanas agat:

 • The right to obtain access to your personal data.
  Data subjects have the right to be provided with copies of their personal data along with certain details in relation to the processing of their personal data.
 • The right to information.
  Data subjects have the right to be provided with certain information, generally at the time at which their personal data is obtained. We comply with this obligation through our Privacy Statement.
 • The right to rectification.
  Data subjects have the right to have inaccurate personal data that a Controller holds in relation to them rectified.
 • The right to object and restrict processing.
  Data subjects have the right to require that a Controller restricts its processing of their data in some circumstances, and have the right to object to the processing of their personal data in certain circumstances. 
 • Rights in relation to automated decision making.
  Data subjects have the right not to be subjected to processing which is wholly automated and which produces legal effects or otherwise which significantly affects them, and which is intended to evaluate certain personal matters, such as creditworthiness or performance at work, unless one of a number of limited exceptions applies.
 • The right to request erasure of personal data.
  Under certain circumstances, a data subject has the right to request the erasure of their personal data*.

*Déantar foráil i ndlíthe maoine intleachtúla an Stáit maidir le sonraí iarratasóirí ar chearta maoine intleachtúla agus sonraí dílseánach ceart maoine intleachtúla a fhoilsiú, sonraí pearsanta san áireamh. Áirítear ar na sonraí sin na sonraí a thíolacann daoine dlítheanacha, agus áireofar orthu sonraí pearsanta chomh maith, amhail ainmneacha agus seoltaí daoine aonair. Nuair atá oibleagáid ar Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann faoin dlí sonraí mar sin a fhoilsiú (nó iad a chur ar fáil le haghaidh iniúchadh poiblí) ina bunachair sonraí, cláir agus Irisleabhar Oifigiúil, ní fhéadfaidh feidhm a bheith ag an gceart chun léirscriosadh a iarraidh ná an ceart chun próiseáil a shrianadh. Má fhaigheann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann iarrataí ó ábhair sonraí ag iarraidh a gceart go ndéanfaí léirscriosadh, nó go gcuirfí srian le próiseáil, a fheidhmiú, déanfaimid measúnú an féidir na sonraí a léirscriosadh nó a shrianadh ag féachaint do na hAchtanna agus na Rialacha agus gan cur as do chumas Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann a feidhmeanna reachtúla a chur i gcrích.

Slándáil sonraí pearsanta

Leanann Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann nósanna imeachta dochta slándála maidir le sonraí pearsanta a stóráil agus a nochtadh, agus cosaint na sonraí sin ar chailleadh, scrios nó damáiste de thaisme. Úsáidtear teicneolaíocht SSL (Sraith Soicéad Slán) chun na sonraí a thugann tú dúinn a chosaint. An modh caighdeánach tionsclaíoch is ea SSL chun faisnéis phearsanta agus mionsonraí cárta creidmheasa a chriptiú ionas go bhféadtar iad a aistriú go slán thar an Idirlíon.

Úsáidimid teicneolaíocht Shraith Soicéad Slán (SSL) chomh maith chun slándáil do chuid faisnéise cárta creidmheas a áirithiú nuair a úsáideann tú do chárta chun táillí Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann a íoc ar ár suíomh gréasáin. Feicfidh tú an glas fraincín ar thaispeáint slándála do bhrabhsálaí a léiríonn go ndearnadh aistriú na sonraí ar fad idir do bhrabhsálaí agus ár suíomh a chriptiú.

Personal Information Relating to Online Payments
It is necessary for the Intellectual Property Office of Ireland to retain a certain amount of personal information supplied for the online payment of fees. We retain the minimum amount of information necessary to be enable us to deal with any follow-up queries you may have in relation to your payment transaction. If you make a payment to us using a laser/credit card, we will only retain details of your name and address. We do not retain any laser/credit card details. These details are retained on our behalf by Global Payments (see Disclosure below) and may be reviewed by the Intellectual Property Office of Ireland through a secure web link.

Disclosure
In order to successfully execute an online payment, the Intellectual Property Office of Ireland must pass certain credit card information to Global Payments, our secure online payments provider. The information transferred is the minimum required in order to complete the transaction. This information is never retained on the website of the Intellectual Property Office of Ireland. It is transferred directly to Realex in encrypted format.

Capture of IP Addresses
An IP address is an address from which you access our website (it is the number automatically assigned to your computer or mobile device when you are surfing the web). We use IP addresses to administer our website, analyse trends, view users' movements on our website (i.e. the pages you visit) and gather statistical information. They are not linked to personally identifiable information. (See section below on the Intellectual Property Office of Ireland’s use of Google Analytics.)

Cookies
Cookies are small text files which are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website or application. Your web browser (such as Internet Explorer, Mozilla Firefox or Google Chrome) then sends these cookies back to the website or application on each subsequent visit so that they can recognise you and remember things like user preferences. By continuing to use our website without changing your settings, you are agreeing to our use of cookies.

Cuirfidh bunús na mbrabhsálaithe ar do chumas a fheiceáil cad iad na fianáin atá stóráilte ar do ríomhaire nó gléas móibíleach agus an rogha agat iad a scriosadh ceann ar cheann, bac a chur roimh fhianáin tríú páirtí, bac a chur roimh fhianáin ó shuíomhanna ar leith, bac a chur roimh gach fianán a sheoladh agus gach fianán a scriosadh nuair a dhruideann tú do bhrabhsálaí. To find out how to block cookies, see the ‘Help’ menu on your browser. Please note that if you turn off cookies or change your settings, some features on our website may not work correctly. You should be aware that any preferences you have selected will be lost if you delete cookies.

Úsáid Anailísíocht Google

Úsáideann ár suíomh gréasáin Anailísíocht Google, seirbhís anailísíochta gréasáin á cur ar fáil ag Google, Crp. ("Google"). Úsáideann Anailísíocht Google "fianáin", arb iad comhaid téacs a chuirtear ar do ríomhaire, chun cuidiú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar cad é mar a bhaineann úsáideoirí úsáid as an suíomh. Déanfar an fhaisnéis a ghineann an fianán faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) a tharchur chuig Google, a stórálfar í ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Úsáidfidh Google an fhaisnéis sin chun an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin a mheas, chun tuairiscí maidir le gníomhaíocht suímh ghréasáin a thiomsú le haghaidh oibritheoirí suíomhanna gréasáin, agus chun seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht suímh ghréasáin agus úsáid idirlín a sholáthar. Féadfaidh Google an fhaisnéis sin a aistriú chuig tríú páirtithe nuair a cheanglaítear air déanamh amhlaidh faoin dlí, nó nuair a dhéanann tríú páirtithe mar sin an fhaisnéis a phróiseáil thar ceann Google. Ní dhéanfaidh Google ceangal idir do sheoladh IP agus aon sonraí eile atá i seilbh Google. Féadfaidh tú úsáid fianán a dhiúltú ach na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Bí ar an eolas, ámh, má dhéanann tú é sin, féadfar nach mbeidh tú ábalta feidhmiúlacht iomlán ár suímh ghréasáin a úsáid. Má úsáideann tú ár suíomh gréasáin, toilíonn tú leis an bpróiseáil sonraí faoi dtaobh díot ag Google ar an dóigh agus chun na gcríoch a leagtar amach thuas.

Rialaitheoir Sonraí

Rialaitheoir sonraí is ea Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann ar aon sonraí pearsanta atá á coimeád nó bailithe aici chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2018.

Oifig neamhspleách reachtúil is ea Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann faoi choimirce na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann leis an Ráiteas Príobháideachais seo.

Má bhíonn aon cheisteanna agat i dtaca leis an bhfógra seo nó más mian leat aon nithe a phlé a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil, déan teagmháil linn ar ríomhphost dataprotection@enterprise.gov.ie nó tríd an bpost chuig: Rannóg na Cosanta Sonraí, an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 TD30, marcáilte faoi bhráid Celyna Coughlan, Uas., Oifigeach Cosanta Sonraí.

Rochtain ar shonraí pearsanta

Is féidir le duine aonair iarratas cosanta sonraí ar rochtain ach Iarratas Duine ar a Shonraí a chomhlánú agus a sheoladh chuig: Rannóg na Cosanta Sonraí, an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 TD30, marcáilte faoi bhráid Celyna Coughlan, Uas., Oifigeach Cosanta Sonraí.

Oifigeach Cosanta Sonraí


Is féidir iarratais a sheoladh go leictreonach chuig dataprotection@enterprise.gov.ie

Iarratas Duine ar a Shonraí a chur isteach

Caithfidh tú Iarratas Duine ar a Shonraí chun cóip de do chuid faisnéise pearsanta a iarraidh orainn. Caithfear an fhoirm seo a chomhlánú ina hiomláine agus a sheoladh chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí atá againn. Beidh ort Cruthúnas Céannachta sásúil a chur ar fáil dúinn mar chuid den phróiseas seo. Ba chóir duit a bheith chomh sonrach agus is féidir agus an fhaisnéis phearsanta atá tú ag lorg uainn á hainmniú agat. Cuideoidh sin linn seirbhís éifeachtach éifeachtúil a chur ar fáil duit.

Má bhíonn cuidiú de dhíobháil ort agus an fhoirm iarratais Iarratas Duine ar a Shonraí á comhlánú agat, déan teagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí, Celyna Coughlan, ag an seoladh seo: dataprotection@enterprise.gov.ie nó ar an teileafón ag: (01) 631 2398.

Go ginearálta, ní ghearrtar táille ar dhaoine aonair a iarrann rochtain ar a dtaifeadtaí pearsanta.

Cúiseanna buairimh agus Gearáin


Tá sé de cheart agat ábhar buairimh, gearán, nó ceist a chur in iúl in aon am do Choimisiún na hÉireann um Chosaint Sonraí, arb é an t-údarás maoirseachta cosanta sonraí faoi chomhair Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann mar rialaitheoir sonraí Éireannach. Más mian leat ábhar buairimh nó ceist a chur in iúl do Choimisiún na hÉireann um Chosaint Sonraí, beidh ort scríobh chuig an gCoimisiún um Chosaint Sonraí agus mionsonraí faoin ábhar a thabhairt, agus an fhoirm chuí a úsáid atá ar fáil ó www.dataprotection.ie

Mionsonraí teagmhála don Choimisiún um Chosaint Sonraí:


Data Protection Commission,
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
R32 AP23

Phone +353 (0761) 104 800 | LoCall 1890 25 22 31 | Fax +353 57 868 4757
email info@dataprotection.ie

Féadfaidh athruithe teacht ar pholasaí Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann ó am go chéile, agus má dhéantar aon athruithe don ráiteas, beidh fógra ar ár suíomh gréasáin leis na hathruithe sin a chur in iúl.

December 2019

Feedback